Doelstellingen en werkwijze

In eerste instantie richt de stichting zich op de eerste 40 jaar van het bestaan van de Nederlandse Autorensport Vereniging (NAV) namelijk vanaf het oprichtingsjaar 1953 tot en met 2002. Er is gekozen voor deze periode omdat het gaat om het bijeenbrengen van degenen die in het verleden binnen de racerij veel contact met elkaar hadden. De einddatum wordt elk jaar met één jaar opgeschoven, zodat de periode nu loopt tot en met 2002.

Het ligt in de bedoeling zoveel mogelijk rijders en functionarissen die in deze periode in de autorensport  actief waren, op te sporen en uit te nodigen zich te registreren. Men zal worden verzocht naast de gebruikelijke persoonsgegevens ook een beknopt CV in te sturen van de activiteiten in de racerij. 

Om niet alleen virtueel contact mogelijk te maken maar elkaar ook weer eens te kunnen ontmoeten, zal er jaarlijks tenminste één bijeenkomst voor de registerleden worden georganiseerd.

De bedoeling is dat het register tevens functioneert als een soort “Burgerlijke stand”, d.w.z. dat daarin ook overlijdensgevallen zullen worden vermeld.

Een andere doelstelling van de stichting is “Het (doen) bewaren van archieven, periodieken en voorwerpen, verband houdende met de Nederlandse autorensport”. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat nogal wat personen uit de doelgroep allerlei materiaal uit de bedoelde periode bewaard hebben, waarvoor te zijner tijd geen bestemming bestaat. Het is jammer als zulke zaken verloren zouden gaan. Dit geldt behalve voor persoonlijke verzamelingen ook voor verenigingsstukken (bijvoorbeeld van de NAV) en andere “automobilia” die mogelijk bij deze en gene nog aanwezig zijn. Mede in verband met de praktische aspecten van dit onderdeel (opslagruimte; selectie; ordening), zal dit in de komende tijd nog nadere uitwerking moeten krijgen.

Inmiddels is op 1 september 2013 door de NAV een overeenkomst gesloten met het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie (NCAD) waarin de samenwerking van de beide stichtingen ten behoeve van een Nederlands Autorensport Archief (NAA) is vastgelegd. Zie verder onder de button Nederlands Autorensport Archief en de website van het NCAD (www.ncad.nl).

Uitnodigingen voor toetreding tot het Register van Nederlandse Autorensport Vrienden zullen worden gezonden aan rijders, bestuursleden, leden van het medisch team, de technische commissie, het wedstrijdsecretariaat, bestuursleden van verwante organisaties zoals KNAC, KNAF en OCA, de pers, kortom aan allen die in de periode van 1953 t/m 2002 actief waren binnen de autorensport.

Om ervoor te kunnen zorgen dat de samenstelling van het register zo goed mogelijk aan de doelstelling van de stichting zal beantwoorden is erin voorzien dat het bestuur over toelating tot het register beslist.

Degenen die een uitnodiging krijgen zal ook verzocht worden om mogelijke belangstellenden uit de doelgroep te benaderen en over het register te informeren. Ter stimulering van deze activiteit en ter ondersteuning van het geheugen is – aan de hand van oude programma’s en deelnemerslijsten - een naamlijst van potentiële registerleden opgesteld, waarop zoveel mogelijk personen staan vermeld die in de bedoelde periode actief waren (zie onder: Autorensport ’53-’02). Op die lijst staan ook inmiddels overleden personen vermeld, dit in verband met de hiervoor genoemde burgerlijke stand-functie. Alle betrokkenen zal gevraagd worden om aanvullingen, correcties e.d. van deze lijst, alsmede om zoveel mogelijk e-mailadressen te verstrekken; dit om op eenvoudige wijze contact te kunnen leggen.

Van degenen die zich bij het Register NAV aansluiten, zal een jaarlijkse minimumbijdrage worden gevraagd van € 20,00 ter dekking van de organisatorische kosten van de stichting zoals het in stand houden van de website, het organiseren van één of meer bijeenkomsten, secretariaatskosten, enz. Voor bedrijven zal de mogelijkheid tot een donateurschap open staan.